Dotacje


Tekst alternatywny


Oczyszczacz powietrza został przekazany przez MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w ramach realizacji projektu zintegorwanego LIFE pod nazwą "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.


W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką złobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r wyłacznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem, 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł lub 2,40 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie misata Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail:bz.umk@um.krakow.pl